Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Animal Online Shop, Chiwi's IT, Chiwi’s Computer Supplies, Chiwi’s Supplies & Chiwi’s Webdesign
Begripsbepalingen en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Artikel 1: Begripsbepalingen
1.        Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
2.        Onder de opdrachtnemer wordt verstaan Chiwi's IT, gevestigd te (4715 ZG) Rucphen, Postbus 6 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85913677.
3.        Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
4.        Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
5.        Onder opdrachtbevestiging wordt het volgende verstaan: het mondeling of schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op de door de opdrachtnemer aangeboden offerte.
6.        Onder overeenkomst op afstand wordt het volgende verstaan: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
7.        Onder tarief wordt verstaan: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege voorgeschreven heffingen en belastingen, voorts exclusief bijkomende kosten (daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, de kosten voor gebruikte materialen in geval van reparaties en de kosten voor het gebruik van domeinnamen en hosting), tenzij anders aangegeven. Voor zover de opdrachtnemer producten verkoopt en levert, wordt in deze algemene voorwaarden onder “tarief” de prijs van het product verstaan.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en (mondelinge) overeenkomsten tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.        De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 1.
3.        Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de opdrachtgever de gelding ervan in een eerdere overeenkomst met de opdrachtnemer heeft aanvaard.
4.        Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de opdrachtgever gehanteerde, algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden door de opdrachtnemer vooraf schriftelijk is aanvaard.
5.        De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Mits de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan tevoren schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en deze in de gelegenheid heeft gesteld de opdracht alsdan binnen redelijke termijn te ontbinden, is deze aan de nieuwe voorwaarden gebonden.
6.        Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
7.        In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
8.        Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien een op grond van de vorige zinsnede geheel of gedeeltelijk nietige of vernietigde bepaling vervangen wordt, wordt deze nieuwe bepaling opgesteld in de geest van de oorspronkelijke bepaling.

Totstandkoming van de overeenkomst, bedenktijd en herroeping
Artikel 3: Aanbod en aanvaarding
1.        De opdrachtnemer zal voor de aanvang van de werkzaamheden en/of de levering van producten een duidelijke offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Op basis van de informatie die door de opdrachtgever ter zake van de opdracht is verstrekt, is de offerte een weerslag van het verwachte aantal te besteden uren aan een opdracht c.q. de afzonderlijke onderdelen daarvan. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
2.        Een mondeling aanbod van de opdrachtnemer vervalt indien het niet terstond wordt aanvaard. Indien het wel terstond wordt aanvaard, is de overeenkomst tot stand gekomen. In geval van een mondelinge opdracht geldt als bewijs van de opdracht de kennisname door de opdrachtgever van de aanvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer, zonder dat opdrachtgever daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd.
3.        Een schriftelijke aanbieding of offerte en daarmee samenhangende prijsopgave door de opdrachtnemer is vrijblijvend en bindt de opdrachtnemer op zichzelf niet, tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld en de opdrachtgever de offerte binnen die termijn aanvaardt. De overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever de aanbieding van de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft aanvaard binnen de gestanddoeningstermijn, waarbij in geval van mondelinge aanvaarding het in lid 2 van dit artikel bepaalde van toepassing is. Indien een vrijblijvende aanbieding, waarin geen termijn voor aanvaarding werd genoemd, door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht de aanbieding binnen 6 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen. Laat zij dit na, dan is de overeenkomst na ommekomst van 6 werkdagen tot stand gekomen.
4.        De opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, dan wel de daarop gebaseerde opdrachtbevestiging, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De opdrachtnemer kan een dergelijke vergissing of verschrijving eenzijdig bindend corrigeren.

Artikel 4: Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.        Bij de aankoop van producten door middel van een overeenkomst op afstand, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan de opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.        Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.        Het herroepingsrecht voor producten geldt niet voor artikelen die speciaal op maat zijn gemaakt conform de instructies van de opdrachtgever en/of producten waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Bij levering van diensten:
4.        Bij levering van diensten door middel van een overeenkomst op afstand, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
5.        Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door de opdrachtnemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.        Het herroepingsrecht voor diensten geldt niet voor diensten die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn uitgevoerd binnen de herroepingstermijn en ten aanzien waarvan de opdrachtgever heeft verklaard af te zien van zijn herroepingsrecht.

Artikel 5: Kosten in geval van herroeping
1.        Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.        Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Inhoud, aanvang en wijziging van de opdracht
Artikel 6: Inhoud en aanvang van de opdracht
1.        De opdracht omvat al hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien de opdrachtnemer een offerte heeft verstrekt, maakt deze deel uit van de opdracht, voor zover partijen daarvan naderhand niet zijn afgeweken.
2.        De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten tijdig en correct alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke medewerking en informatie aan de opdrachtnemer verstrekt. Indien dit niet, niet correct of niet tijdig geschiedt, heeft de opdrachtnemer de keuze om de uitvoering van de werkzaamheden ofwel op te schorten, dan wel binnen de daarvoor overeengekomen termijn te voltooien door middel van het verrichten van meer dan wel andere werkzaamheden, dan wel het inschakelen van derden, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer. De kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever, zonder dat deze daarvoor vooraf toestemming hoeft te verlenen. Het in artikel 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
3.        De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

Artikel 7: Wijziging van de opdracht
1.        Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht en/of indien de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
2.        De tussen partijen overeengekomen wijzigingen in de opdracht dienen door de opdrachtgever in beginsel schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden bevestigd, die daarop vervolgens schriftelijk akkoord geeft. Worden de wijzigingen slechts mondeling overeengekomen, dan is het risico voor het correct doorvoeren van deze wijzigingen, alsmede de uit de wijzigingen voortvloeiende consequenties voor rekening van de opdrachtgever.
3.        De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Indien een overeengekomen uitvoeringstermijn door de opdrachtgever onvoorzien wordt vervroegd, komen eventuele meerkosten - bijvoorbeeld wanneer dit leidt tot het ontstaan en moeten betalen van overuren of spoedtarieven c.q. het inschakelen van derden - geheel ten laste van de opdrachtgever.
4.        De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.
5.        Indien de wijziging van de opdracht een substantiële vermindering van de werkzaamheden tot gevolg heeft, is er sprake van (gedeeltelijke) opzegging en geldt het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 16.

Inschakeling van derden
Artikel 8: Derden
1.        Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is zij gerechtigd om, namens en voor rekening van de opdrachtgever, derden opdracht te geven tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst en/of levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen/diensten, waarbij de opdrachtnemer te allen tijde contractspartij van en aanspreekpunt blijft voor de opdrachtgever, zonder dat zij daarvoor vooraf om toestemming van de opdrachtgever hoeft te verzoeken.
2.        De opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorg en oplettendheid in acht nemen en informeert opdrachtgever indien en voor zover noodzakelijk over deze inschakeling van derden, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Uitvoerings- en leveringstermijnen, vertraging, opschorting
Artikel 9: Vertraging in de uitvoering
1.        Overeengekomen uitvoerings- en levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen, maar gelden slechts als redelijke inschatting. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert derhalve geen toerekenbare tekortkoming op en verschaft aan de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting of betaling jegens de opdrachtnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
2.        Levering van producten geschiedt ofwel af bedrijf van de opdrachtnemer, dan wel op het door opdrachtgever opgegeven afleveradres; één en ander zoals tussen partijen overeengekomen. Bij overeenkomsten op afstand geldt, dat de bestelling in beginsel door de opdrachtnemer naar het door opdrachtgever opgegeven afleveradres wordt verzonden, tenzij partijen in onderling overleg anders overeenkomen.

Artikel 10: Opschorting
1.        De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Tevens kan de opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien vanwege vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Het in dit lid bedoelde recht van opschorting laat onverlet het recht van de opdrachtnemer om de overeenkomst op te zeggen krachtens het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 16.
2.        Indien de opdrachtnemer overgaat tot opschorting overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Het in artikel 15 lid 2 bepaalde is niet van toepassing op opschorting.

Tarief, kosten en betalingsvoorwaarden
Artikel 11: Tarief en kosten
1.        Indien geen bedragen zijn overeengekomen, zijn de bij de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven van toepassing. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, bedraagt het totale tarief het tarief maal het aantal gewerkte uren. Voor producten geldt dat het tarief de prijs per stuk is. Tarieven zijn altijd inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
2.        Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief bijkomende kosten. Opdrachtnemer geeft vooraf een inschatting van de bijkomende kosten.
3.        In geval van een overeenkomst op afstand geldt dat de opdrachtnemer verzendkosten in rekening kan brengen. De hoogte van de verzendkosten wordt vooraf bekendgemaakt.
4.        De opdrachtnemer heeft in het geval van een doorlopende opdracht het recht om, zonder voorafgaande mededeling aan de opdrachtgever, jaarlijks het in de Opdracht vermelde tarief te verhogen met maximaal het door het CBS vastgestelde percentage van de inflatie (reeks alle huishoudens).
5.        Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijker- wijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
6.        Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet, of indien bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden
1.        Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, zonder aftrek of enige verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur is vermeld. In geval van een overeenkomst op afstand kan de opdrachtnemer vooruitbetaling van de volledige opdrachtsom verlangen, eventueel via een elektronisch betalingssysteem.
2.        Betaling dient te geschieden aan opdrachtnemer en op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekeningnummer. De opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om voor of namens opdrachtnemer betalingen te doen aan zelfstandige door opdrachtnemer ingeschakelde derden, onderaannemers of leveranciers.
3.        De opdrachtnemer kan van de opdrachtgever een voorschot van betaling verlangen, voordat met de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Een voorschotnota zal bij de eindafrekening worden verrekend met de alsdan daadwerkelijk verschuldigde tarieven en kosten.
4.        Indien de opdrachtgever niet (geheel) binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag waarop de factuur volledig is betaald. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente.
5.        Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde worden gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze gemaakte kosten is de overlegging van de desbetreffende facturen voldoende.
6.        De opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken tot in de eerste plaats de mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.        Bezwaren omtrent de hoogte van de factuur moeten binnen 7 dagen na de dag van de verzending van de factuur schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

Opzegging van de opdracht en gevolgen daarvan
Artikel 13: Toepasselijkheid van dit hoofdstuk
Het in de artikelen 14 tot en met 16 bepaalde is uitsluitend van toepassing voor de levering van diensten, waarvan de herroepingstermijn zoals bedoeld in artikel 4 is verstreken, dan wel diensten die zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, één en ander zoals bepaald in artikel 4 lid 6. Het in de artikelen 14 tot en met 16 bepaalde is niet van toepassing op de levering van producten.

Artikel 14: Wijze van opzegging
De opdracht wordt opgezegd door een aan de wederpartij gerichte schriftelijke mededeling, waarin tenminste de grond van de opzegging dient te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.

Artikel 15: Opzeggingsgronden
1.        De opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht op te zeggen in geval van faillissement, beslaglegging, surseance van betaling van opdrachtgever, staking van de activiteiten, liquidatie van diens bedrijf, fusie, splitsing of anderszins wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm, waaronder ontbinding van een rechtspersoon of verlies van rechtspersoonlijkheid, of overige omstandigheden die de opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2.        Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden, dient de gedupeerde partij de tekortschietende partij daarvan binnen redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming schriftelijk op de hoogte te stellen en de tekortschietende partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen de tekortkoming op te heffen en/of de gevolgen daarvan te herstellen. Indien het voorgaande niet leidt tot opheffing van de tekortkoming en/of volledig herstel van de gevolgen daarvan, dan is de wederpartij van de partij aan wier kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, bevoegd de opdracht op deze grond op te zeggen. Het in dit lid bepaalde geldt niet ten aanzien van de betalingsverplichting van opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 12.
3.        Aan laakbaar handelen van een partij worden dezelfde rechtsgevolgen verbonden als aan een toerekenbare tekortkoming van die partij.
4.        Indien er sprake is van overmacht, kan de opdracht door ieder der partijen worden opgezegd. Van overmacht is sprake indien een tekortkoming een partij niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan een partij niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende omstandigheden voor haar rekening komt.

Artikel 16: Gevolgen van opzegging
1.        Indien de opdracht wordt opgezegd door de opdrachtnemer, op één van de gronden zoals bedoeld in artikel 15, is zij niet gehouden tot schadevergoeding in welke vorm of onder welke naam dan ook. De opdrachtgever is alsdan verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van de opdrachtnemer te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 14 in werking treedt. Indien er sprake is van een opzeggingsgrond zoals bedoeld in de leden 1, 2 of 3 van artikel 15, is de opdrachtgever daarnaast gehouden om 10% van het resterende deel van het tarief, dat de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. De opzegging laat onverlet het recht van de opdrachtnemer op schadevergoeding.
2.        Indien de opdracht wordt opgezegd door de opdrachtgever, op de gronden zoals vermeld in de leden 2 en 3 van artikel 15, dan is hij verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van de opdrachtnemer te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 14 in werking treedt. Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding op grond van het bepaalde in artikel 19.
3.        Indien de opdracht door één der partijen wordt opgezegd op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 4, is de opdrachtgever verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van de opdrachtnemer te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 14 in werking treedt, tenzij dit leidt tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Het bepaalde in artikel 19 is niet van toepassing.
4.        Indien door de opdrachtgever wordt opgezegd, zonder dat er sprake is van één van de gronden zoals bedoeld in artikel 15, dan is hij verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van de opdrachtnemer te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 14 in werking treedt. Daarnaast is hij 100% van het resterende tarief verschuldigd dat hij verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

Eigendomsvoorbehoud van producten en intellectuele eigendomsrechten
Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud
1.        Zolang de opdrachtgever niet al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, is nagekomen, blijft het geleverde eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever kan het geleverde, hetwelk onder het eigendomsvoorbehoud valt, niet doorverkopen, vervreemden, verpanden, bezwaren of gebruiken als betaalmiddel.
2.        Indien de opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel uit deze voorwaarden tekort schiet, is de opdrachtnemer gerechtigd het geleverde terug te nemen.
3.        De opdrachtgever is verplicht steeds al hetgeen te doen of na te laten dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de opdrachtnemer veilig te stellen.
4.        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
5.        De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Indien en voor zover nodig verbindt de opdrachtgever zich jegens de opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6.        Voor het geval de opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de opdrachtnemer en door de opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten
1.        Modellen, technieken, concepten, instrumenten, waaronder ook software en templates, die zijn gebruikt voor de totstandkoming van het door opdrachtnemer geleverde, zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht een opgeleverde website online te publiceren.
2.        De opdrachtgever garandeert dat door de nakoming van de overeenkomst, en met name door het publiceren van teksten, afbeeldingen, films, muziek en/of overige componenten op de door opdrachtnemer gerealiseerde website, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden ter zake geldend kunnen maken.
3.        Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, waaronder ontwerpen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en dergelijke.
4.        De opdrachtgever verkrijgt na levering door de opdrachtnemer het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 3 van dit artikel.

Aansprakelijkheid, risico-overgang en vrijwaring
Artikel 19: Aansprakelijkheid
1.        De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wordt beperkt tot maximaal de hoogte van het gedeclareerd bedrag in verband met de opdracht waarin zich de tekortkoming voordoet, dan wel de prijs van het geleverde product, en in elk geval tot het bedrag dat haar verzekering uitkeert in voorkomend geval. Voor opdrachten met een looptijd van langer dan 2 maanden, geldt dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wordt beperkt tot maximaal de hoogte van het gemiddeld per maand gedeclareerd bedrag.
2.        De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.        De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4.        De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien opdrachtgever het door opdrachtnemer geleverde niet of niet geheel toepast, aanwendt, of anderszins gebruikt op de manier zoals door opdrachtnemer is voorgeschreven of geadviseerd. Ook indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in of aan het geleverde, vervalt elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor tekortkomingen daarvan.
5.        De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schaden als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet terstond na het ontdekken van de tekortkoming dan wel binnen de termijn dat hij deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken op de hoogte stelt van de aanwezigheid daarvan.
Artikel 20: Risico-overgang in geval van producten
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan hem in zijn macht worden gebracht.

Artikel 21: Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien de opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever verplicht om haar zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen of na te laten dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Bij gebreke aan dergelijk handelen of nalaten is de opdrachtnemer gerechtigd om zelf de nodige maatregelen te treffen, zonder dat zij daarvoor de opdrachtgever eerst in gebreke hoeft te stellen. Alle kosten en schade die de opdrachtnemer in dat verband worden gemaakt, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Websites: Afwijkingen
Artikel 22: Afwijkingen
1.        Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2.        Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Producten en reparaties: Garanties, reclametermijn
Artikel 23: Procedure in geval van gebreken en klachten
1.        De door de opdrachtnemer te leveren zaken en uit te voeren reparaties voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2.        De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering van het product en/of uitvoering van de reparatie, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3.        Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4.        De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.        Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6.        Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan binnen de in lid 4 van dit artikel bedoelde termijnen van 7 respectievelijk 14 dagen, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.        Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van de opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan de opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan de opdrachtnemer te verschaffen, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
8.        Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
9.        Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10.        In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten
Artikel 24: Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten
1.        Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst met de opdrachtnemer te vervreemden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
2.        Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen onder de onderhavige voorwaarden, ongeacht de tenaamstelling van een offerte, opdrachtbevestiging of factuur.

Geschillenregeling en toepasselijk recht
Artikel 25: Geschillen en toepasselijk recht
1.        Geschillen zullen in eerste instantie zoveel mogelijk in der minne worden opgelost. Indien dit niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
2.        Een geschil is ook aanwezig indien één partij dit aanwezig acht.
3.        Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook voor opdrachten waarbij aan één of meerdere verbintenissen door partijen geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of die waarbij producten of diensten van in het buitenland gevestigde ondernemingen worden afgenomen.