Retourneren


Retourneren van producten volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden
Artikel 4: Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.        Bij de aankoop van producten door middel van een overeenkomst op afstand, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan de opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.        Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.        Het herroepingsrecht voor producten geldt niet voor artikelen die speciaal op maat zijn gemaakt conform de instructies van de opdrachtgever en/of producten waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.